Het proces

Het proces achter Agricycling is vrij simpel. In 3 stappen gaan we van het samenstellen van biomassa tot het uitrijden van het eindproduct. Hieronder is iedere stap nader uitgelegd, gevolgd door een schematische weergave van het proces.

Hoe werkt Agricycling?

Agricyling faciliteert en borgt het proces van verwerking van reststromen volledig. De landbouwer beschikt pas over de reststromen indien deze geheel zijn verwerkt en gecertificeerd. De certificering wordt uitbesteed aan onafhankelijke keuringsinstantie Stichting Agrarische Groenstations.

Het stappenplan

1. Levering / Opzet

  1. Agricycling zorgt voor een optimale samenstelling van het uitgangsmateriaal. Hierbij zijn de bodem, C/N verhouding en afstand tot de boer belangrijke weegfactoren.
  2. Agricycling maakt een planning van de uitlevering van de producten. De opzet bepaalt voor een sterke mate de planning voor de uitvoering. Met name in de eerste fase van het proces is het arbeidsintensief. De planning van uitlevering wordt daarom nauwlettend afgestemd met de uitvoering.
  3. Het opzetten van de rillen (rijen) wordt in samenwerking met Agricycling uitgevoerd. Wij kijken toe op een juiste opzet en invulling van het aanleggen van de rillen.
  4. Na aanleg van de rijen wordt het proces gemonitord door de boer en uitgevoerd door een loonwerker.

2. CMC Composteren

  1. Tijdens het proces legt de boer de temperatuur dagelijks vast in het logboek.
  2. Nauw gehouden aan de voorwaarden voert de aannemer het proces uit.
  3. Bij afronding van de compostering worden de producten onderzocht en gecertificeerd.

3. Uitrijden

  1. Het uitrijden van het product mag uitsluitend na het ontvangen van de certificering en onderzoeken.
  2. Het uitrijden van het eindproduct is in opdracht van de boer.

Agricycling in het proces