Over ons

Agricycling is een vereniging van agrarische ondernemers die nutriënten uit reststromen via de landbouwbodem recyclet en efficiënt omzet naar nieuwe grondstoffen. Een coöperatie die werd opgezet om boeren en overheden gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen voor een duurzamere landbouw.

Coöperatie Agricycling

De stichting Agricycling verdeelt de beschikbare reststromen op basis van een optimale benutting vanuit het perspectief van de bodem. Dit kan als additionele toevoeging op, maar ook ter vervanging van de bestaande bemesting dienen. Door collectief reststromen aan te trekken, te verwerken en te verdelen op basis van de behoefte van de bodem, wordt zowel het economisch als het ecologisch optimale resultaat behaald.

Met het coöperatief sluiten van kringlopen met lokale groene reststromen voor een vruchtbare bodem beoogt Agricycling:

 • Tot bodemverbetering in de regio voor gezondere landbouwbodems komen tot een werkbare aanpak op regionaal/bovenlokaal niveau. Waarmee we invulling geven aan de aanpak Kringlooplandbouw zoals die vanuit het Rijk wordt gestimuleerd.
 • Een beter verdienmodel voor de primaire agrarische sector te realiseren, waarbij voedselproductie op meer ecologische basis op financieel verantwoorde manier wordt ingepast in de bedrijfsvoering.
 • Met de aanpak de afstand tussen boer en burger verkleinen door zichtbaar te maken dat reststromen uit de leefomgeving van de inwoners direct in de regio van waarde zijn voor de voedselproductie. Daarmee wordt bewustzijn en eigenaarschap bij burgers gecreëerd om samen te werken aan een schonere en duurzamere leefomgeving.
 • Ecologisch winst te realiseren door:
  • klimaatopgaaf: meer koolstofvastlegging
  • klimaatadaptatie: betere waterbuffering bij extreme droogte en neerslag
  • betere waterkwaliteit: reinigend vermogen van de bodem
  • verhogen biodiversiteit: ondergrondse biodiversiteit is mede bepalend voor de bovengrondse biodiversiteit (o.a. verbetering weidevogelstand)
  • afbouw fossiele behoefte: verminderd gebruik kunstmest

In samenwerking met:

Sympathisanten

Organogram

 • Federatie BV Agricycling
  • Coöperatie Agricycling Friesland
   • Bv Agricycling Fryslan
  • Coöperatie Agricycling Limburg
  • Coöperatie Agricycling Brabant
  • Coöperatie Agricycling Bodemkracht
  • Coöperatie Agricycling Groningen