Agricycling voor overheden

We hebben een gezamenlijke ambitie om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Binnen de landbouwsector wordt er in dit kader gestreefd naar het sluiten van de kringloop. Het verminderen van externe input en beter bodembeheer gaan daarbij hand in hand. Agricycling realiseert dit.

Wat is hiervoor nodig?

Om dit te realiseren is er een andere benadering van ‘afval’ nodig. Binnen het bevoegd gezag heeft de gemeente de ruimte de weg vrij te maken om groene stromen beschikbaar te maken om voortzetbaar te gebruiken. Een duurzame verwerking, die de landbouw de gelegenheid geeft een transitie te realiseren. Winst voor maatschappij én boer.

Veilig en gecontroleerd

Wij begrijpen dat de overheid de ruimte biedt met de voorwaarde dat het proces veilig en gecontroleerd wordt uitgevoerd. In ons werkplan wordt zeer nauwlettend vastgelegd hoe het proces wordt geborgd. We spreken dit graag met u door.

Wat kan Agricycling de overheid en leveranciers bieden?

Samen met de overheid werken we aan een opzet om boeren in staat te stellen waardevolle reststromen te recyclen en te benutten als bodemverbeteraar. Daarbij hanteren we een stappenplan.

Juridisch geborgd

Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Binnen de landbouwsector wordt er in dit kader gestreefd naar het sluiten van de kringloop, onder andere door het implementeren van natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw. Het verminderen van externe input en beter bodembeheer gaan daarbij hand in hand.

Bij Agricycling wordt de biomassa die vrijkomt bij het terreinbeheer behandeld als een waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Dit past binnen de bovengenoemde circulaire economie, waarbij het draait om een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Het ontstaan van afval en het gebruik van hulpbronnen wordt zo tot een minimum beperkt. Biomassa is een natuurlijk kapitaal! De belangrijkste toepassing is als bodemverbeteraar. Een substantiële bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd werken aan meer biodiversiteit, klimaatrobuustheid, schoner oppervlaktewater en een grote stap zetten richting de kringlooplandbouw: dat kan met de toepassing van groenstromen in de kleine kringloop.

In Nederland bezit de landbouwsector 60% van de beschikbare grond. Een gezamenlijke aanpak betekent een onderhandelingspositie in de keten en een kwaliteitswaarborg van het proces. Daarmee heeft de individuele boer een voordeel bij een collectieve aanpak. De oprichting van een coöperatie met dit specifieke doel is daarmee een logische stap: Agricycling Fryslân.

Agricycling Fryslân heeft als coöperatieve taak: koolstof en nutriënten beschikbaar stellen aan haar leden met een zo gunstig mogelijke waardering voor de maatschappelijke eco-dienstverlening die met goed bodembeheer gepaard gaat. Financiële transparantie zal ervoor zorgen dat, indien er sprake is van een kostenbesparing, deze vervolgens ten goede kan komen aan de continuïteit van het proces.

Samenvattend zien de doelen van Agricycling Fryslan er als volgt uit:

  • onafhankelijke ketenregie op reststromen;
  • de landbouwer als middel- en uitgangspunt;
  • waardetoekenning aan resultaten voor de maatschappij (ecosysteemdiensten);
  • bodemverbetering als uitgangspunt;
  • primaire landbouw als belangrijkste stakeholder;
  • collectieve optimalisering van de toepassing van beschikbare groenstromen.

Wat kan ik doen als overheid?

Agricycling is bereid u te ondersteunen in de procedures die benodigd zijn om invulling te geven aan de ecologische verwerking van groene reststromen door de landbouw. Voor meer informatie over de opzet van onze coöperatie kunt u uw gegevens achterlaten. We nemen zo snel mogelijk contact op.

Kom in contact